زبان‌های دیگر :  عربي /  Français  /  Español  /  Português  /  Русский  /  中文  /  English  / 


مبادى و اصول اجتماعى

# نمونه‌ای از تعالیم اجتماعی آئین بهائی نسخه انگلیسی
۱ وحدت عالم انسانی
۲ اصل جستجوی حقیقت
۳ دین باید سبب الفت و محبت باشد
۴ وحدت اصولی جمیع ادیان
۵ تطابق علم و دین
۶ انتخاب خط و لسان
۷ ترک تعصبات
۸ تعدیل معیشت و حل مشکلات اقتصادی
۹ تساوی حقوق زن و مرد
۱۰ صلح عمومی و صلح اکبر
۱۱ عدم مداخله در امور سیاسیه
۱۲ در وجوب اشتغال به کسب و کار
۱۳ اهمیت مشورت و لزوم تشکیل محفل مشورت در هر شهر
۱۴ معاشرت باجمیع احزاب
۱۵ تعلیم و تربیت واجب و ضروری فرزندان