مطالب جديد

از جمله نکات ممیزه این وب سایت لیست آثار بابی و بهائی بر حسب الواح میباشد و نه بر حسب کتب.

٢- از خصوصیات ویژه دیگر این وب سایت لیست آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله بر اساس شئونات تنزیلی و همچنین بر اساس مکان و زمان نزول هر لوح میباشد.

٣- این تارنما شامل الواح و مناجاتهای مخصوص ایام متبرکه و سایر ایام مخصوصه است.

٤-این وب سایت شامل ترجمه​های موازی بین لسان اصلی (فارسی و عربی) و انگلیسی الواحی که توسط حضرت شوقی افندی ترجمه گردیده است میباشد.

٥- از جمله نکات برجسته این تارنما دسترسی به قرائت الواح مبارکه به لسان فارسی و عربی میباشد.

٦- این تارنما شامل سئوال و جواب در باره آئین بهائی میباشد.

٧-محتویات این تارنما قابل جستجو (Search) میباشد.

۸- فایل صوتی کتاب مستطاب ایقان