هو الله- ای امة الله در یوم اشراق امائی منجذب...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (70) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 7، صفحه 54

هو الله

ای امة الله در یوم اشراق امائی منجذب انوار نیر آفاق گشتند و در جواب الست نعره بلی بسبع طباق رساندند وجد و سروری نمودند و شوق و شوری یافتند و تو اگر خواهی در فسطاط عنایت مقر گزینی بنار موقده در سدره عهد مشتعل شو تا معدن اشواق گردی و منبع وجد و اشتیاق (ع ع)

منابع
محتویات