مقدمه

مقدمه

ديانت جهانى بهائی كه زادگاهش کشور مقدس ايران است شروعش در سال ۱۸۴۴ میلادی مطابق با ۱۲۶۰ هجری میباشد. در طول اين مدّت اصول و حقائق اين آئين بر بسياری از ايرانيان پوشيده مانده و نوشتجات بهائی بسهولت در دسترس همگان قرار نگرفته، و اين امر هنوز هم در ايران کاملاً ميسر نگشته است. لذا به جهت تسهيل دسترسی به مدارک و نوشتجات اين آئين جهانی و به کمک شبکه جهانی اينترنت (Internet) آثار بهائی در اختيار دوستان و متحریان حقیقت قرار داده ميشود.
اگرچه نميتوان انتظار تجزيه و تحليل وسيع معارف و حقائق گوناگون آثار و نوشتجات بهائی در اين تارنما که به قصد معرفی "کلی" آثار بهائى بنا گشته را داشت ولکن بطور اجمالی بايد دانست که آثار بهائی در مرحله اول شامل مجموعه مناجاتها، کتب، رسائل و الواحی است که از قلم ملهم حضرت بهاءالله و حضرت باب برای هدايت عالم انسانی در اين عصر مترقّی و نورانی نازل گرديده است. بعد از آثار حضرت بهاءالله و حضرت باب، آثار بهائی به تبينات و تشريحات حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی ربّانی نيز اطلاق ميگردد.

من حيث محتوی، معارف بهائی که در اين مجموعه تدوين يافته و در دسترس جويندگان حقيقت قرار ميگيرد، حاوی حقائق و مطالبی است که روح عصر حاضر در آن جلوه گر گشته و هدف از حيات انسانی و مقصد از آفرينش را متناسب با علم و دانش واقعی بيان مينمايد و حقائق اديان و فرهنگهای گذشته انسانی را با حوائج عصر کنونی و ارتباطات جهانی و علوم تجربی و صنعت مرتبط و منطبق ساخته و مشکلات حاصل از عدم استفاده صحيح از علم و عقل، و يا صدمات وارده ناشی از افراط در تمدن مادی و محروم گشتن از برکات تمدن روحانی را به جميع اهل عالم خاطرنشان نموده و برای رفع موانع سعادت بشری که امروز بصورت مشکل جهانی درآمده است تعاليم و اصولی جامع و روشهای اجرائی علمی و عملی ارائه مينمايد. صفت شاخصه ای که اين سلسله تعاليم را از ديگر ابتکارت بشری مميز ميسازد اعتقاد به اين اصل است که منشاء و مبدع اين اصول و تعاليم اراده حق است و نه مجموعه ای از عقائد التقاطی بشری. تاثير و نفوذش لاجل قدرت خلاقه الهی است و نه نتيجه ابتکارات و يا علائق انسانی.

از جمله شروط لازمه درک و همچنين عمل کردن به حقائق مستودعه در آثار بهائی آن است که هر فردی به اراده خود به اين آثار رجوع کرده و از بحر معارفش خود را سيراب نمايد تا بتواند از اهداف جهانی اين آئين عالم گير مطلع شود. هر منصف هوشياری به اين حقيقت گواهی ميدهد که نميتوان با اتکّاء به تأليفات غير مستند و يا حتی به خواندن چند اثر و يا جزوه اکتفاء نموده انتظار آنرا داشت که به کنه حقيقت امر الهی بهائی و اهداف عاليه آن پی برد و يا حق مطلبی را کما هو حقه اداء نمود. لهذا همواره بايد به اين اصل توجه نمود که آثار بهائی بطور اخص و آيات الهی بطور اعم، عبارت است از روابط اساسی، منطقی و ضروری منبعث از حقايق مکنونه ای که مقرر است که بمرور ايام و به اراده خداوند عالميان و بر طبق استعداد اهل عالم به عرصه ظهور در آيند. محور جميع تعاليم بهائی و اساس و هدف عالی و غائی تمام آثار بهائی وصول به وحدت عالم انسانی ميباشد. منطقش خير عمومی و ضرورتش بقای نظام روحانی جهانی ميباشد. هر آيه ای از آياتش شامل و حامل سه قسمت محتويات بديع، تحقق وعود بشارات از قبل و همچنين اشارات به آنچه مقدر است که در مستقبل ايام تحقق پذيرد ميباشد. به عبارتی ديگر ميتوان گفت که آثار الهی بهائی مجموعه ای است از حقايق غيبی الهی و نمادی است از وقايع جهری و استمراری که به صورت يک مجموعه منظم و يک سيستم هماهنگ به اهل فطن عرضه گشته است تا شايد به قلب ممتحن به ايمان و روح مستبشر به عرفان، هر فردی بتواند به غايت اصلی اين آثار الهی که همانا ايجاد وحدت عالم انسانی و بر افروختن پرچم خير عمومی است، يوم و فيومًا نزديکتر گشته لايق قبول ساحت عز اقدس حق جل جلاله گردد.

سعی در شناخت اصول "معرفت معانی" و درک سيستم هماهنگ نظم بهائی و کشف وسائط و وسايل وصول به هدف اساسی آئين بهائی و آثار و نوشتجات آن به منظور آنست که هر فردی بتواند به مقامات توحيد و جواهر تجريد عارف گردد. با توجه به اين اصل و هدف است که اين تارنما يا وب سايت دریای نور (Ocean of Lights) تنظيم گرديده است. محتوياتش شامل معرفی اصولی آئين بهائی و اشارات كلى به اهداف و مقاصدش با توجه به ما نزل فی الايات ترتيب و تهيه گرديده است. نظم و ترتيب صوری اين تار نما انعکاس استعداد ضعيف اين عبد مفتقر بوده که به منظور تسهيل وصول به مفاهيم اصولی سعی نموده که مواضيع و مطالب در آيات الله را در قميص شئونات مختلفه به علاقمندان تقديم نمايد. لازم به تذکر است که نظم و ترتيب در مطالب اين تارنما و همچنين نحوه عرضه مفاهيم و مواضيع يک امر نسبی بوده که همواره در شرف اصلاحات ضروری ميباشد که به مرور زمان و به اعانت اهل عرفان تحقق مى پذيرد.

از اهداف اصليه ديگر اين سايت آشنائی متحريان حقيقت با مبادی کلی، مبانی اصليه، جواهر ساميه و مفاهيم اساسيه مکنونه در آيات اين ظهور بديع و اين "امر" قِدمى ازلی ابدی الهی ميباشد. اين هدفی است که فقط به تائيد حق و سعی و همت عالی و تمسک به دعا و تدبر و تغمس در بحور لاتحصی جاری در آيات الهی امکان پذیر میباشد.

اميد آنکه دوستان عزيز بتوانند با تمسک به عروة الوثقی آيات الله به ميزان الهی و قسطاس ربانی در اين عصر که عبارت از شناخت و معرفت مظهر الهی زمان، يعنی حضرت بهاءالله است موفق گشته و حتی اگر به قبول آن حضرت اقدام نورزند، لا اقل به درک عميقتری از اهداف عاليه آن حضرت مؤيد گردنند تا با شناخت اصول معرفت معانی در آثار بهائی، بتوانند اسباب سوء تفاهمات را رفع نموده و تمهيدات وصول به وحدت اصليه عالم انسانی را فراهم سازند.

تجربيات در ميادين مختلفه تحقيقی توجه هر طالب منصفی را به اين نکته متذکر ميسازد که اکثر بل جميع سوء تفاهمات دوستان عزيزی که در راه شناخت آئين الهی و بالاخص آئين بديع بهائی قدم برداشته اند به علت عدم درک مفاهيم اصولی و مبادی اساسی اين اديان الهی و شرايع يزدانی میباشد و تا زمانی که اين اصول و آرمانهای اساسی و بنيادی مفهوم نگردد هر گونه اقدامی چه در جهت اعتراض و انتقاد و يا حتی رفع اين سوء تفاهمات و اعتراضات و احتجاجات، به جز يک واکنش احساسی، موقتی، لايعقل، لايشعر و بيفايده چيز ديگری نخواهد بود. بعنوان ذکر مثال اگر نفسی فی الحقيقه مفاهيم اصولی معرفت معانی وحدت مظاهر الهيه و اتحاد اساسی اديان يزدانی را درک ننمايد، همواره در درک حقيقی مسائلی نظير "خاتميت"، "رجعت"، "قيامت" و يا از همه مهمتر در درک اصل اصيل مقامات الوهيت و مظهريت خود را عاجز و قاصر يافته و لاجل حفظ تعصبهای سنتی و يا آداب و عادات فرهنگی خود، به اثبات برداشتهای مجعوله خود که مخلوق افکار واهيه و محدوده خود بوده مشغول گشته به قضاوتِ فاقد بینش و جدل به علت نداشتن دانش کافی ميپردازد.

عدم درک مبانی اساسی و اعتقادات اصولی، اسباب محروميت از هدف اصلی اين اديان و بالاخص آئين جهانی بهائی را که ايجاد وحدت عالم انسانی است فراهم نموده، حقيقت "اگر دين سبب اختلاف گردد بی دينی ارجح است" (حضرت عبدالبهاء - خطابات) را بر اهل انصاف نمودار ميسازد. از طرف ديگر درک مسائلی از قبيل اعتقاد به "خاتميت" بدون عرفان اصولی و درک حقيقت ازلی و ابدی "مشيت اوليه" که به اراده خداوند متعال در مظاهر الهيه در ازمنه مختلفه در اعراش و هياکل متفاوته تجلی می نمايد، امکان پذير نبوده و نخواهد بود. اين عدم درک مفاهيم اصولی است که اسباب سؤ تفاهم و معاضدت و احتجاب مخالفين و موانع تقليد و تعصب کورکورانه پیروان را ايجاد نموده است. حال آنکه اگر عارف حقيقی به اصل "وحدت" توجه نمايد خود را از قيودات اوليت و آخريت رها نموده، به شاطی بحر عرفان حقيقت تقرب جسته، به حقائق مجرده که محدود به شئونات عرضيه زمان و مکان نبوده و نيستند عارف گشته و به واقعيت "اوليت"، "آخريت" و "رجعت" پی برده، خود را از فيض ابدی لقای پروردگار خود که به لقا و عرفان مظهر ظهور زمان حاصل می گردد محروم نساخته و به هدف و ثمره وجودش که عرفان حق و خدمت بلا شرط به نوع انسان است مؤيد و موفق میگردد. نظر به اين حقيقت عالیه است که قسمت اعظم اين تارنما شامل مجموعه آيات و الواحی است که دوستان عزيز را به درک اصل معرفت معانی و مفاهيم اصولی آئين بهائی تشويق مينمايد.

در اينجا بايد به اين نکته نيز اشاره گردد که ميزان اصلی درک مفاهيم اصولی و مبانی اساسی آئين جهانی بهائی و حتی ملاک ايمان و ايقان هر فرد بهائی عبارت از شناخت و درک اهميت مقام و نقش راهنمایى‌هاى بيت العدل اعظم الهی در حفظ آرمانهای اساسی و مفاهيم اصولی آئين بهائی از يک طرف، و همچنين دفع عقايد انجمادی و خشک مذهبی و رفع اختلافات فردی و يا تشکيلاتی از طرف دیگر، ميباشد.

ساير محتویات اين تارنما از قبيل "اهم مواضيع" و يا "ليست الواح و آثار و نوشتجات بهائی" صرفاً به منظور تسهيل وصول به نوشتجات اصلی بهائی در موارد مختلفه و به صور متنوعه تنظيم گشته و به دوستان عزيز تقديم ميگردد. آنچه قابل توجه و لايق تعمق و تدبر است همانا شناخت "مفاهيم اصولی" که به منزله ريشه و اصل درخت معرفت هر دين است ميباشد. شناخت و درک صحيح اين مفاهيم بنيادی انسان را مؤيد به درک مقامات و درجات مختلفه ديگر فروعات، اغصان، افنان و اشجار اين ريشه های اصولی "شجره حقيقت" می نمايد. چنين شناختی فقط به توسط تغمس در بحر معانی آثار الهی حاصل می گردد که همواره بسوی کمال است چه که حقايق مستودعه در کلمات الهی محدود به حدودات امکانی نبوده و نخواهد بود. با چنين انبساط نظری، محقق حقيقی ميتواند به سرّ "الکل فی الکل" واقف گشته و با تمسک عروة الوثقی "الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق" (رساله سلوک - حضرت باب)، به طواف کعبه "ما امرنا الا واحدة" (قرآن - سوره القمر، آیه ٥٠) پرداخته، حقايق عالم وحدت را در عالم کثرت به چشم ظاهر و باطن ملاحظه نموده، بفروعات جزئيه، خود را از اصول مختومه محتومه اساسى محروم ننمايد تا شايد به فضل حق از کوثر معانی ساری در بيان "لا تحسبّن انا نزلنا لکم الاحکام بل فتحنا ختم الرحيق المختوم" (اقدس – بند ۵) بقدر استعداد خود بهره و نصيب برد و به جواهر معانی مخزونه در عبارت "مقامات غيبيه عاليه را بکمات مختصره بيان نموده .... تا آنکه مردم را از وقوف در اين حدوده بعيده ترقی بملاء اعلی دهد" (صحيفه عدليه - حضرت باب) تا شايد "انسان بمقام روح مناجات که مقعد انس با محبوب است" (صحيفه عدليه - حضرت باب) واصل گشته، به حکمت بيان "گاهی بلسان شريعت و هنگامی بلسان حقيقت وطريقت نطق نموديم" (لوح ابن ذئب) پی برده، سعی و تدبردر تفهيم "ای رفيق تا بحديقه معانی نرسی از خمر باقی اين وادی نچشی" (هفت وادی - حضرت بهاءالله) را به هوش و گوش دريافته "و اين سرّ را سينه به سينه انتقال دهيم" (هفت وادی - حضرت بهاءالله) را نهایت ثمره حیات و غایت عالیه خلقت خود قرار دهد.