لغتنامه ها و قوامیس اصطلاحات امری

#لغتنامهنسخه
#
۱
لغتنامه
مجموعه ای از اصطلاحات امری به دو لسان فارسی و انگلیسی- حامد اشراقیان
نسخه
pdf
#
۲
لغتنامه
نوزده هزار لغت - ریاض قدیمی
نسخه
pdf