هو الله- ای کنیزان عزیزان درگاه احدیت عبدالبهآء...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (138) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 7، صفحه 106

هو الله

ای کنیزان عزیزان درگاه احدیت عبدالبهآء بدرگاه کبریا عجز و نیاز آرد و طلب عون و عنایت کند تا بموهبت کبری سرفراز گردید و مورد الطاف بی‌پایان شوید و علیکن التحیة و الثنآء (ع ع)

یا اماء الرحمن هر چند نامه جمعا و مختصرا مرقوم گردیده ولی معانی مفصل همین کلمه کنیزان عزیزان کفایت است و مابقی و سنزید المحسنین امیدوارم که درگاه جمال مبارک روز بروز عزیزتر گردید (ع ع)

منابع
محتویات