هو الابهی- ای معلمه‌های مدرسه تربیت بنات نامه...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (159) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 7، صفحه 124

هُو الأبهی

ای معلّمه‌های مدرسه تربيت بنات، نامه شما رسيد از قرائتش نهايت مسرّت حاصل گشت که الحمدللّه بعون و عنايت جمال مبارک موفّق بآن شده‌ايد که اطفال بناترا مُنتبه بآيات باهره حضرت احديّت نمائيد امروز خدمتی اعظم از تربيت اطفال بهائی کماهی حقّها تصوّر نتوان نمود زيرا اين خدمت باغبانی بستان الهی است اميدم آنست که چنانکه بايد و شايد موفّق گرديد تا اين اطفال بتربيت الهی تربيت شوند و هر يک درخت بارور گردند و مصدر ثمر و اثری شوند فرصت بيش از اين نگاشتن نه و عليکنّ البهآء الابهی عبدالبهاء عبّاس ٢٠ شعبان ١٣٣٩ عکّا بهجی

منابع
محتویات