هو الابهی- ای ورقۀ طیبۀ روحانیه تا توانی بکمال...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (284) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 7، صفحه 221

هو الابهی

ای ورقۀ طیبۀ روحانیه تا توانی بکمال قوت بسدره الهیه تمسک جو تا نسبت قدمیه و تعلق ابدی و تحقق سرمدی حاصل گردد دست بدامان میثاق زن و از رب الاشراق طلب تأیید نما تا از تزلزل و اضطراب محفوظ مانی (ع ع)

منابع
محتویات