هو الله- ای رخشنده بنور محبت الله تابنده...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (285) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 7، صفحه 222

هو الله

ای رخشنده بنور محبت الله تابنده باش و در گلشن معرفت الله سازنده و خواننده شو تا حلقه امآء رحمن را زیبنده گردی و بحیات ابدیه پاینده شوی و علیک البهآء الابهی (عبدالبهآء عباس)

منابع
محتویات