هو الله- ای یاران ای امآء رحمن چه خوش محفلی...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (314) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 7، صفحه 249

هو الله

ای یاران ای امآء رحمن چه خوش محفلی آراستید حسن خدمت خواستید و بر نشر نفحات الله برخاستید حقا که مؤید بجنود ملأ اعلیستید و موفق بتأیید عالم بالاستید و چون تأیید روح القدس رسد قطره نیستید دریاستید و نجوم افق هداستید آن انجمن اگر ثابت گردد نابت شود اگر استقامت کند موهبت یابد اگر مداومت نماید آثار عجیب بنماید زیرا جنود ملکوت ابهی در اوج اعلی صف بسته و آراسته و منتظر آن است که انجمنی بمیدان آیند و نیت خدمت بنمایند تا جنود نصرت کنند و انجمن را منصور و مظفر نمایند ای پروردگار این یاران و امآء رحمان را تأیید فرما توفیق بخش درهای بسته باز کن و بنفحات قدس دمساز نما تا با یکدیگر همراز گردند و بنغمه و آواز آیند شهنازی زنند که اقلیم غرب را بوجد و طرب آرد و جذب و وله بخشد و مغناطیس محبت کن تا قلوبرا منجذب نمایند توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و بینا و شنوا لا اله الا انت المعطی الکریم (ع ع)

منابع
محتویات