هو الله- ای آوارگان راه حق جهانیانرا آئین دیرین چنین است...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (5) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 9

هو الله

ای آوارگان راه حق جهانیانرا آئین دیرین چنین است که دشمن راستیند و بد‌خواه حق پرستی و معارض دوستی لهذا از آنچه واقع دلتنگ مباشید و نام و ننگ مجوئید آهنگ جهان دیگر کنید و نغمه دیگر زنید و در هوائی دیگر برپرید باده محبت الله نوشید و شهد معرفت الله چشید و جرعه صهبای توحید بنوشانید ملاحظه نمائید که اولیای الهی و اصفیای ربانی از پیش چه کشیدند و چه سم قاتلی چشیدند و چه زهر هلاهلی نوشیدند ولی آن بلا عین عطا بود و آن زهر عین شفا و آن زحمت رحمت بود و آن مشقت راحت

نظر بعاقبت باید نمود نه بدایت اگر نظر بآغاز نمائید یزید را عزت و راحتی مزید و ولید را هر دم خوشی و شادمانی جدید ولی عاقبت عذابی شدید و نکبتی پدید ولی مظلوم دشت بلا شهید کربلا روح المقربین له الفدا را در بدایت سهم مسموم ولی عاقبت عزت ابدیه مقرر و معلوم و در جهان ابدی حیات سرمدیه مثبوت و محتوم نظر باین مقام نمائید زیرا آن عزت دنیویه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود سرابست نه آب سایه است نه آفتاب تاریک است نه تابناک پس لسان بشکرانه گشائید که باین موهبت عظیمه فائز گردیدید آواره راه خدائید و بیچاره آن محبوب بیهمتا و علیکم التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات