هو الله- ای بنده میثاق شکر کن خدا را که مظهر الطاف...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (10) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 12

هو الله

ای بندۀ میثاق شکر کن خدا را که مظهر الطاف نیر آفاق بودی و مطلع انوار کوکب اشراق و بعد از صعود ثابت بر پیمانی و منادی امر رحمن تا توانی جهد و کوشش نما که مظهر موهبت الهی گردی و مطلع معرفت ربانی در ترویج دین الله بکوش و در تهذیب اخلاق بجان و دل سعی نما تا قلوب مطلع اخلاق الهی گردد و نفوس منزه و مقدس از شئون عالم فانی هر یک مجمع عالمرا شمع توحید شوند و انجمن انسان را سراج نورانی دلیل جلیل بر هدایت و عنایت و موهبت حضرت حق اینست که صفات ظلمانی بنفحات روحانی تبدیل شود و کثافت عالم حیوانی بنورانیت ملکوتی تقلیب گردد تا خلقت جدید تحقق یابد و حقیقت انسان از روح تولید شود پاک و منزه گردد و لطیف و مقدس شود و تا این موهبت کبری در جهان جان و وجدان جلوه ننماید ثمره حیات ابدیه حاصل نگردد جمیع یارانرا دلالت بر این صراط مستقیم نما و هدایت بر این منهج قویم کن همیشه منظور نظر عنایت بوده و هستید و خواهید بود مطمئن باش فسوف یأتی ایام یهتز منها النفوس و ینشرح منها القلوب و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات