هو الأبهی- ای برید سبیل رب مجید رویت در درگاه احدیت...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (12) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 14

هو الابهی

ای برید سبیل رب مجید رویت در درگاه احدیت سفید است و خدمتت مقبول در حضرت ملیک فرید چه که قوه حیات در روح ممکنات الواح الهیه و کلمات تامات ربانیه است و از آثار فضل و عنایت حمل این الواح و اوراقست بکل آفاق و دست یختص برحمته من یشآء این فال را بنام تو زد و این تاج را بر سر تو نهاد تو حامل الواح و زبر گشتی و ناشر کتب و صحف شدی از فضل حق عجیب نبوده و نیست حامل روائح طیبه یوسف کنعانی باد صبا بود که نسیم صبحدمیست و بشیر سلیمان معنوی هدهدی بود که طیر بسته دمیست این تاج موهبت است و اکلیل رحمت و البهآء علیک و علی کل من ثبت علی عهد الله و میثاقه (عبدالبهآء ع)

منابع
محتویات