هو الله- ای بنده آستان مقدس نامه شما از مدینه کبری...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (16) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 16

هو الله

ای بندۀ آستان مقدس نامه شما از مدینه کبری رسید و چون وصول تحریر طول کشید بعد از ورود سبب تسلی خاطر گردید که الحمد لله صحیح و سالمید پس بآستان جمال مبارک عجز و زاری می نمایم و یاران الهی را عون و عنایت نامتناهی میطلبم که موفق بوفا در آستان مقدس گردند و همیشه عنایات و الطاف او را بخاطر آرند و جانفشانی کنند و هستی خویش را رایگان در سبیل رحمن مبذول دارند از خدا تأیید ترا میطلبم و توفیق ترا میجویم عبدالبهآء در عبودیت آستان مقدس عاجز و بی‌نهایت خجل و شرمسار است شاید یاران الهی تلافی نمایند و بخدمت موفق گردند جمیع یارانرا تحیت ابدع ابهی برسان جناب آقا میرزا علی اکبر صدقانی اجازه زیارت عتبه مقدسه دارد و علیک البهآء الابهی (عبدالبهآء عباس)

منابع
محتویات