هو الأبهی- ای بنده جمال قدم غلام او هستی ولی سرور عالم...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (31) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 27

هو الابهی

ای بندۀ جمال قدم غلام او هستی ولی سرور عالم زیرا بندۀ حلقه بگوش جمال ابهی ملک الملوک است یعنی سلطنت عالم باطن نماید و شهریاری اقلیم معانی کند بر سریر عظمت و بزرگواری جالس است و در قصور عالیه شهریاری ساکن پس بعبودیت آستان مقدس چون این غلام قیام نما که اعظم موهبت عالم وجود است و البهآء علیک (ع ع)

سلیل نجیب را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید (ع ع)

منابع
محتویات