هو الله- ای بنده جوینده یابنده یزدان بادیه طلب پیمودی...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (32) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 27

هو الله

ای بندۀ جوینده یابندۀ یزدان بادیه طلب پیمودی و مجاهده فرمودی سر حقیقت تحری نمودی تا آنکه پرتو هدایت درخشید و چشمه معرفت جوشید عین الیقین جاری شد و حق الیقین حاصل گشت نور مبین مشهود شد و روح مخمود نار ذات الوقود گشت سر وجود ظاهر شد و حقیقت شهود پرده برانداخت پس بشکرانه پرداز و روش و سلوکی گیر که یگانه بندۀ خداوند یکتا گردی و بیگانه از نفس و هوی و علیک التحیة الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات