هو الله- ای بنده حق در این ایام افتتان و امتحان که طوفان...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (35) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 28

هو الله

ای بندۀ حق در این ایام افتتان و امتحان که طوفان امکان را احاطه نموده است تضرع و زاری نما و گریه و بیقراری کن تا در ظل حفظ و حمایت حضرت احدیت محفوظ و مصون مانی الطاف جمال غیب من غیر شبهه و ریب شامل دوستان است ولی آزمایش و امتحان نیز شدید است قسم بالطاف رحمن رحیم که استخوان عبدالبهآء از خوف امتحانات جمال ابهی میگدازد و روح و قلب و جانش مضطرب ولی امید از عنایت آن محبوب مجید است که این عبد و دوستان را ناامید نفرماید و نجات بخشد حال تو خوشنود باش و مسرور که بآستان مقدس رسیدی و بتربت پاک مطهر فائز گردیدی لهذا متوکلا علی الله رجعت نما و شب و روز بذکر حضرت دوست مشغول گرد (ع ع)

منابع
محتویات