هو الأبهی- ای بنده حق هر چند مدتی گذشت و این عبد...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (37) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 29

هو الابهی

ای بندۀ حق هر چند مدتی گذشت و این عبد فرصت تحریری نیافت و تقریری جوابا ارسال ننمود ولی در جمیع احوال بیاد یاران و ذکر دوستان در آستان حضرت یزدان مشغول و مألوف قسم بجمال قدم روحی لأحبائه الفدا چندان بیاد دوستانم که از خویش بیخبرم اگر در جواب تأخیری رود از هجوم غموم و کثرت متاعب و مصائب و مشاغل و همومست و الا در هر ساعتی کتابتی بهر یک از دوستان ارسال می شد اما آنچه لازمست طلب تأیید است انشآء الله قصور نخواهد شد در آستان مقدس شب و روز سر بخاک عجز و نیاز گذاشته طلب تأیید بجهت جمیع می شود مطمئن باش این از صد هزار خطاب و جواب بهتر است چه که رهبر نجاتست و علت حیات و مغناطیس عنایت است و قوه تأیید و ظهور رحمت

ای بندۀ بهاء از خدا بخواه که مطلع هدی گردی و مظهر موهبت کبری و سبب سطوع رائحهء محبت الله تا حیات الهیه و روح رحمانیه در جمیع شئون جلوه نماید و البهآء علی کل ثابت علی العهد (ع ع)

منابع
محتویات