هو الله- ای بنده صادق حق شکر کن خدا را که شبستان...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (45) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 34

هو الله

ای بندۀ صادق حق شکر کن خدا را که شبستان قلب بایقاد سراج هدی منور گشت و جبین بپرتو نور مبین مزین شد جان منجذب ملکوت ابهی گشت و وجدان مملو از احساسات حیز لامکان در ایندم که رشحات سحاب عنایت از ابر رحمت فائض من بیاد آن ثابت راسخ پرداخته و با وجود عدم فرصت بنگارش نامه مشغول گردیده تا بدرگاه احدیت حمد و شکر نمائی و از الطاف سلطان احدیت شادمان و کامران گردی (ع ع)

منابع
محتویات