الله ابهی- ای بنده صادق جمال الله الیوم میزان صدق...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (46) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 35

الله ابهی

ای بندۀ صادق جمال الله الیوم میزان صدق ثبوت بر پیمان حضرت رحمن است چه که صد هزار ایمان و ایقان بدون ثبوت بر عهد و پیمان یزدان بجوی نیرزد چه که ایمان و اطمینان منوط بثبوت بر عهد و پیمانست و بدون آن تحقق نیابد و در جمیع زبر و کتب و صحف و الواح الهی آشکار است پس سمع را از وساوس شبهات متزلزلین پاک و مقدس نما و بقوه اسم اعظم بر اثبات عهد اتم جمال قدم روحی لأحبائه الفدا قیام نما (ع ع)

منابع
محتویات