هو الله- ای بنده صادق حق زحمات و مشقاتی...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (48) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 36

هو الله

ای بندۀ صادق حق زحمات و مشقاتی که در خدمت پدر و برادر خان و احبای الهی کشیدی در درگاه احدیت مقبول و ممدوح و محبوب افتاد فی الحقیقه این خدمت بنور حقیقت جمال مبارک روحی لأحبائه الفدا بود و در آنساحت مقبول افتاد ملاحظه نما که بچه موهبتی فائزی و بچه عنایتی مخصوص گشتی روح مقربین از آرزوی این موهبت پر بشارتست و تو باین آسانی و ارزانی بکف آوردی حال معلوم نیست ولی عنقریب واضح و آشکار شود که خدمت یاران الهی سطلنت ابدیست و عبودیت احبای روحانی کامرانی جاودانی و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات