هو الله- ای تلمیذان حق و شاگردان دبستان الهی...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (61) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 44

هو الله

ای تلمیذان حق و شاگردان دبستان الهی از قرار معلوم در محفل معانی نزد ادیب عشق بآموختن حقایق و اسرار مشغولید و بسوختن حجبات اوهام مألوف البته همت نمائید تا کاری از پیش برید زیرا آنصفحات در نهایت احتیاج تا نفوس آگاه مبعوث شوند و بهدایت طالبان پردازند در این ایام تشنه بسیار ولی ساقی اقل قلیل تحصیل درس تبلیغ بسیار لازم و واجب گردیده امیدم چنانست که نورسیدگان بهائیان کل بتحصیل درس تبلیغ مشغول گردند آنان که روز فرصت ندارند شبها بگویند و بیاموزند

رب و رجائی اید هؤلآء علی تحصیل العلوم الدالة علی ظهور جمالک فی حیز الأکوان و علمهم اسرار ما کان فی غیب الأمکان و انطقهم بالحجج و البرهان و اکشف بهم الحجب و الأ ستار التی غشت البصائر و الأبصار و مهد لهم السبیل و اوضح بهم الدلیل و اسق بهم السلسبیل کل ظمآن ملتهب الاحشآء یتمنی قطرة من المآء رب اجعلهم آیات تدل علی اشراق انوارک و ظهور برهانک و بروز آثارک و احاطة قیومیتک و ثبوت ربوبیتک و وضوح الوهیتک انک انت الکریم انک انت العظیم انک انت الرحمن الرحیم (ع ع)

منابع
محتویات