هو الله- ای ثابتان بر پیمان وقت عصر است و این عبد...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (63) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 46

هو الله

ای ثابتان بر پیمان وقت عصر است و این عبد در کنار حدیقه بذکر یاران الهی مشغول و از خداوند مهربان مستدعی عون و عنایت یارانست تا آنکه کمر همت بربندند و بقوتی ملکوتیه و قدرتی ربانیه و نیتی رحمانیه بر خدمت امر الله قیام نمایند تخم وفا بیفشانند و نهال موهبت کبری بنشانند شب و روز بذکر الهی مشغول گردند و صبح و شام بعجز و نیاز در آستان رحمانی قیام کنند از حق بطلبند که سبب نشر نفحات قدس شوند و مظهر الطاف جمال ابهی گردند تا یاران روحانی شوند و اختران فلک رحمانی گل و ریحان بوستان عنایت گردند و درختان بارور ریاض احدیت شوند منادی باسم حق گردند و معانی تعالیم الهی را تفسیر و شرح و بیان نمایند قدوه ابرار گردند و سرور احرار از این جهان بکلی بیزار شوند و دل بجهان پروردگار بندند و بجمیع شئون یاران جمال ابهی گردند و علیکم التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات