هو الأبهی- ای ثابت بر امر الله الیوم آنچه تکلیف عموم و دلیل...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (64) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 47

هو الابهی

ای ثابت بر امر الله الیوم آنچه تکلیف عموم و دلیل بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پیمان جمال قیوم است نسیان ما سوی الله و تشبث بمیثاق الله و توسل بعروه وثقای دین الله است و آثار باهره و دلائل زاهره این مقام اینست که آنچه در مصدر عبودیت عظمی و مقر فقر و فنا در ساحت جمال ابهی ظاهر بقلب صادق قبول و در نهایت جذب و وله و شوق و اشتعال در ارتفاع امر الله و اعلاء کلمة الله کوشند هر فکری و ذکری را باید فراموش نمود متفقا متحدا منقطعا الی الله باید در نشر نفحات الله و تربیت نفوس کوشید و از آنچه سبب ادنی اختلافست باید اجتناب نمود الحمد لله جمال قدم و اسم اعظم فدیت احبائه بروحی و ذاتی و کینونتی بقدر رأس ابره مدار اختلاف باقی نفرمودند و کتاب اقدس که ناسخ اختلاف و کتاب عهد و میثاق که بنیان حصین و متین و سفینه نجات این کور عظیم است و از خصائص این ظهور اعظم چون علم بر اعلام مشتهر و این کافی وافی و البهآء علیک و علی کل ثابت مستقیم (ع ع)

منابع
محتویات