هو الله- ای ثابت بر پیمان نامه شما رسید بکمال اشتیاق...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (67) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 49

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه شما رسید بکمال اشتیاق ملاحظه گردید حمد کن خدا را که ثابت پیمانی و مستقیم بر میثاق هر نفسی که متشبث بعهد الهیست و متمسک بذیل میثاق از جمیع امتحانات محفوظ و مصون ماند زیرا ثبوت و استقامت حصن حصین است و اطاعت امر جمال مبارک حافظ مبین الحمد لله تو موفق باستقامتی و مؤید بمحبت جمال مبارک حب بها درع حدید است و وساوس نفوس مانند برگ کاه البته این برگ در رگ این حصن حصین تأثیر ننماید مطمئن باش جمیع یاران الهی را تشویق و تحریص بر استقامت بر عهد مبین نما تا در این ملاذ رفیع از امتحانات نفوس ضعیفه محفوظ و مصون مانند و علیک و علیهم البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات