هو الله- ای ثابت بر پیمان همواره در نظری و در محضری...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (71) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 53

هو الله

ای ثابت بر پیمان همواره در نظری و در محضری و اگر چه در حضری دائما در سفری یعنی از حیز جهان خاکدان متصاعد بذروه آسمانی و از خلق مسافر الی الحق فیض ابدی جمال ابهی روحی له الفدآء شاملست و کامل و تو بندۀ لایق و قابل البته این فیض باید تأثیرش ظاهر گردد و تأییدش باهر شود موفق بفضائل عالم انسانی گردی و مؤید بنفحات رحمانی جوهر روح شوی و حقیقت نور قدوه احرار شوی و نخبه ابرار صدف محبة الله را دردانه آبدار شوی و اکلیل معرفت الله را گوهر شاهوار بکلی از خود غافل شوی و هستی و خوشی و زندگی و آلودگی و آسودگی و آزادگی جمیع را در سبیل محبت جمال ابهی فدا کنی بدرجه‌ئی که از وجود اثری نماند آنوقت انوار بها بتابد و شئون ملأ اعلی جلوه نماید و این مقام بفقر و فنا و ذل و عنا چون میسر گردد انسان بخدمت کبری موفق شود و بعبودیت آستان مقدس مؤید و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات