هو الله- ای ثابت بر پیمان نامه نامی که بجناب آقا سید اسدالله ...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (75) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 55

هو الله

ای ثابت بر پیمان نامه نامی که بجناب آقا سید اسدالله مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید مضامین از آغاز تا انجام بدیع بود و مانند نسائم فصل ربیع جانپرور بود زیرا هر کلمه بر ثبوت و استقامت دلالت داشت خواهش اذن حضور تلغرافیا نموده بودید ولی بملاحظه اینکه هنوز ایران سکون و اطمئنان نیافته و یاران عراق محتاج بشما و دیگر آنکه فصل تابستانست هوای این صفحات قدری شدید است لهذا اگر این سفر را بموسم خریف مرهون نمائید بهتر است که در بدایت زمستان در اینجا باشید دشت و صحرا خرم و کوه و بیابان در نهایت طراوت و لطافت آنوقت بهتر است لهذا تلغراف مرقوم نشد نامه نگاشته گشت و شما منفعت خواهید برد زیرا هم محررات ارسال گشت و هم اذن حضور دارید جمیع یاران الهی را از قبل من تحیت ابدع ابهی ابلاغ دارید بجان و دل مشتاق دیدار ایشانم و امیدوارم که هر یک در نشر نفحات الله بحکمت کوتاهی ننمایند جناب احتشام را از قبل من تحیت مشتاقانه برسانید و این پیام ابلاغ دارید که چه جفا تو دیدی که وفا بریدی صیت عرفان و ایقان تو در جهان منتشر بود که مفتون آن روی نورانی و مجنون آن خوی ربانی هستی حال باز باید شاهباز بلند پرواز گردی و با نغمه و آواز شوی تا بملکوت راز پی بری و علیک البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات