هو الأبهی- ای ثابت بر میثاق در آستان الهی بعبد صادق

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (89) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 68

هو الابهی

ای ثابت بر میثاق در آستان الهی بعبد صادق مذکوری و در عتبه سامیه به بندۀ ثابت و راسخ مشهود از افق محبت الله نجم بازغی و از صبح معرفت الله کوکب لامعی دیگر چه خواهی و چه طلبی قسم بطلعت نوراء جمال ابهی روحی و کینونتی لأحبائه الفدا که سکان ساحت کبریاء مرحبا ثم مرحبا از ملکوت اعلی بثابتین میثاق میگویند آذان واعیه استماع نماید و عقول کلیه ادراک نماید ای بندۀ بها تاجی بر سر اهل میثاق است که لئالیش کلمات کتاب اقدس است و جواهر گرانبهایش آیات کتاب عهد و تابندگی و درخشندگیش مواهب حضرت پروردگار و البهآء علیک (ع ع)

منابع
محتویات