هو الأبهی- ای جوان نورانی در این محضر مذکوری...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (93) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 71

هو الابهی

ای جوان نورانی در این محضر مذکوری و در این انجمن مشکور چه که روئی از پرتو اسرار نورانی داری و قلبی از لمعه رحمانی ربانی غم مخور عنقریب جمیع سلاله و تبار بوجود تو افتخار نمایند و در ظل تو پایدار شوند انوار ایوان الهی بطارم اعلی رسد و شعاع آفتاب حقیقی پرده شرق و غرب درد کل از جام الست انشآء الله سرمست گردند ولی احباء باید روش و سلوکی گیرند که سبب انجذاب قلوب گردد نه فرار نفوس سلیم و حلیم باشند و بردبار و با جمیع نفوس چه ابرار چه اشرار بملایمت و ملاطفت رفتار نمایند تحمل کنند و تلطف نمایند رب لا تذره فردا و انت خیر الوارثین و البهآء علیک و علی کل ثابت مستقیم (ع ع)

منابع
محتویات