هو الأبهی- ای حبیب قدیم با کمال شوق و اشتیاق...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (101) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 77

هو الابهی

ای حبیب قدیم با کمال شوق و اشتیاق بیاد تو افتادم تا این نامه بنگارم اگر بدانی که در نزد یاران الهی در انجمن رحمانی چه قدر محبوب و ممدوحی البته پر برآری و پرواز کنی زیرا از احبای قدیم جمال قدمی و از فدائیان دیرین اسم اعظم و در جمیع اوقات بجان و دل بخدمات دوستان الهی پرداختی و در سبیل الهی هر مشقتی تحمل نمودی و این تاج جلیل بر سر نهادی حال نیز تا توانی از این خصلت ممدوحه که مفخرت اهل ملأ اعلیست انفکاک منما تالله بها یتنور وجهک فی الملکوت الابهی و یشتهر صیتک فی الملأ الأعلی و البهآء علیک (ع ع)

منابع
محتویات