هو الأبهی- ای دو نفس زکیه تا توانید درخدمت آستان...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (126) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 95

هو الابهی

ای دو نفس زکیه تا توانید درخدمت آستان احدیت حضرت مقدسه بکوشید و چون عبدالبهآء بعبودیت آستان جمال ابهی قیام نمائید تا سرور اهل توحید گردید و رهبر قافله دیار رب فرید از جام صهباء الهی سرمست شوید و از فیض نامتناهی مستفیض دست بذیل جمال قدم زنید و توکل بر آن قوی قدیر بی‌مانند کنید و شب و روز را ببشارات الهیه نوروز نمائید (ع ع)

منابع
محتویات