هو الأبهی- ای سرهنگ با فرهنگ آهنگ...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (148) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 113

هو الابهی

ای سرهنگ با فرهنگ آهنگ ملأ اعلی نما و بآهنگ ملکوت ابهی ترانه‌ئی ساز کن و چنگ و چغانه‌ئی بنواز تا بر اسرار مکنون و سر مصون خداوند بیچون پی بری و چشم گشوده عالم بالا تماشا کنی (ع ع)

منابع
محتویات