هو الله- ای ضیآء روشن باش تا بعالم انسانیت...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (157) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 118

هو الله

ای ضیآء روشن باش تا بعالم انسانیت نورانیت ابدیت دهی و ظلمت پر اندوه بشریت را زائل کنی نور افق اعلی گردی و شعاع ساطع از ملکوت ابهی و علیک التحیة والثنآء (ع ع)

منابع
محتویات