هو الله - ای طائف کعبهء عرفان چندیست...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (159) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 119

هو الله

ای طائف کعبهء عرفان چندیست که در این صفحات در بقعه مبارکه و اطراف آن و ماحول مسجد اقصی اقامت و زیارت و طواف و حرکت مینمائی و بشرف مجاورت فائزی ولی حال وقت جانفشانی و زحمت و خدمت است نه سکونت و راحت لهذا بصفحات ایران مراجعت نما و بوطن مألوف معاودت کن و در سبیل رب رئوف بکوش تا بلکه بروش و رفتار و خلق و خوی و گفتار و خضوع و خشوع و عجز و ابتهال سبب تذکر و تبتل و تنبه بعضی از نفوس گردی و آیت رحمت رب العزت گردی و سبب هدایت شوی و این عبد در کمال رضایت از شما بنگارش این ورقه پرداخت و علیک البهآء (ع ع)

منابع
محتویات