هو الله- ای طاهر مطهر منور عبدالبهآء مطمئن باش...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (164) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 122

هو الله

ای طاهر مطهر منور عبدالبهآء مطمئن باش که آنی ترا فراموش ننمایم و همیشه در خاطری و منظور ناظری و ملحوظ نظر عنایت خداوند قادر گمان منما که در بادیه هجرانی و بیداء حرمان همیشه پیش منی و حاضر انجمنی و امین و مؤتمنی بجان نزدیکی و بدل مونس یاران محفل از خدا میطلبم که ترا و جمیع آن یاران را در پناه عهد و پیمان محفوظ و مصون دارد و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات