هو الله- ای طیب طیب اشعار بلیغانه ملاحظه گردید...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (168) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 124

هو الله

ای طیب طیب اشعار بلیغانه ملاحظه گردید این سخن آهنگ روحانی بلبل چمن بود هر چند در نهایت حلاوت بود ولی فصاحت و بلاغت آنست که قصائدی در ستایش جمال قدم انشاء و انشاد گردد زیرا اسم اعظم وحده باید ممدوح روحانیان باشد و مقصود عارفان و محبوب عاشقان من نهایت محبت را بآن یار مهربان دارم و همیشه بیاد او هستم فی الحقیقه منجذبی و مشتعل و ثابتی و راسخ و متذکری و مبتهل و متضرعی و متذلل لهذا البته انواع الطاف شامل گردد و آثار روح و ریحان لائح شود و کام دل و راحت جان در دو جهان میسر گردد اگر چنانچه اسباب بجهت حضور و رجوع مهیا که بنهایت روح و ریحان و رفاهیت تام مشرف بآستان شوی و سر بتربت پاک نهی و درگاه حضرت دوست را زیارت نمائی مأذونی جمیع احبای الهی را از قبل عبدالبهآء تحیت و ثنا و نهایت محبت و ولا ابلاغ نما در این کشور مصری هر صبح و عصری بافق ابهی عجز و نیاز آرم و تضرع و نماز کنم و یاران روحانی را تأییدی ربانی طلبم و عزیزان سمنانرا موهبت رحمان جویم و آن نفوس مبارکه را توفیق بر نشر نفحات خواهم یقین است که رجای عبدالبهآء در ساحت کبریا روا خواهد گشت و آن مرغان گلشن هدایت و تذروان حدیقه حقیقت بنغمه و آهنگ آیند و ولوله و غلغله‌ئی در این جهان افکنند و چنان ضجیجی بلند نمایند که بملکوت ابهی رسد ولی بحکمت و علیهم البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات