هو الأبهی- ای عاشق جمال ذو الجلال چشمی بگشا...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (169) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 125

هو الابهی

ای عاشق جمال ذو الجلال چشمی بگشا که نور ملأ اعلی مشاهده نماید گوشی باز کن که آهنگ ملکوت ابهی بشنود مشامی مستعد کن که نفحات قدس استشمام نماید و زبانی بگشا که بیان اسرار حق نماید و قدمی بردار که از مکان تا لا مکان در نفسی طی نماید و کفی بیفشان که دراری دری مواهب مبذول نماید (ع ع)

منابع
محتویات