هو الأبهی- ای عاشق جمال ذو الجلال در مراسله...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (170) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 125

هو الله

ای طالب حق اگر عرفان الهی خواهی و شناسائی جوئی قلب را از غیر خدا فارغ نما و بکلی منجذب محبوب حقیقی گرد و تجسس و تحری از او نما ببراهین عقلی و نقلی مراجعت کن زیرا براهین دلیل سبیل است و باین واسطه قلب متوجه بشمس حقیقت گردد و دل چون توجه بآفتاب یافت چشم بینا گردد و آفتاب را بنفس آفتاب شناسد آنوقت محتاج دلیل نماند زیرا آفتاب غنی مطلقست و غنای مطلق محتاج بچیزی نیست از جمله اشیا دلیلست مثل توما مباش مانند پطرس شو امیدوارم که جسما و عقلا و روحا شفا یابی (ع ع)

منابع
محتویات