هو الأبهی- ای عبد الهی بامداد است و نسیم رحمن...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (172) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 126

هو الابهی

ای عبد الهی بامداد است و نسیم رحمن از وادی ایمن فؤاد در مرور است و ساقی گلچهره وله و انجذاب شاهد انجمن احباب امة البهآء طلب نگارش این ورق نمود که ذکرت در این محفل گردد و نامت در دفتر اهل میثاق رقم شود توجه بغیب ملکوت کن و چون عبد بهآء بعبودیت جمال قدم بپرداز تا تاج مباهات بر سر نهی (ع ع)

امة الله ورقه موقنه ضجیع را تکبیر ابدع ابهی برسانید (ع ع)

منابع
محتویات