هو الله- ای غلام بها در ایندم بیاد تو همدم شدم...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (178) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 130

هو الله

ای غلام بها در ایندم بیاد تو همدم شدم زیرا نامه سررشته دار خواندم و سررشته‌ئی از حال تو یافتم دیدم که مستحق خطابی و مستعد ورود کتاب لهذا بنگارش این چند کلمه پرداختم تا وجدانت وجد و طرب یابد و جانت خوی جانان گیرد و مشامت بوی گلشن پیمان یابد و علیک بهآء الله الابهی (ع ع)

منابع
محتویات