هو الأبهی- ای متمسک بمیثاق از الطاف حضرت احدیت...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (181) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 132

هو الابهی

ای متمسک بمیثاق از الطاف حضرت احدیت مترصدیم که در آن اقلیم جسیم نفوسی مبعوث فرماید که حصن حصین امر الله را محافظ امین باشند و نور مبین میثاق الله را مشکاة لطیف جمیع یارانرا شمع روشن گردند و محفل دوستان را زینت و حرارت و طراوت و لطافت و بشارت دمبدم گلشن توحید را طوطی شکر شکن گردند و گلستان تجرید را بلبل خوش الحان و شیرین سخن باری آن نفس زکیه باید در سبیل میثاق چنان جان انفاق فرماید که آفاق بنور اشراق منور گردد و جهان آذربایجان رشک جنان شود صبح هدی پرتوی منتشر نماید که ظلمت دهماء محو و فنا گردد فانطق بما نطق طیر الوفاء فی سدرة المنتهی تالله الحق ینجذب به قلب العالم (ع ع)

منابع
محتویات