هو الله - ای مرتضی چه خوش بخت و فرخنده...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (189) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 135

هو الله

ای مرتضی چه خوش بخت و فرخنده طالع بودی که بخدمت یاران و خصوصا حضرت افنان موفق گشتی این خدمت نیست سلطنت است خادمی نیست بزرگواریست منصب من است و مأموریت من در ملأ اعلی افتخار نمایم که کمترین خادم یاران جمال ابهی هستم و در ملکوت ابهی مباهات میکنم که کهین چاکر دوستان اسم اعظمم پس تو نیز افتخار کن و مباهات نما (ع ع)

منابع
محتویات