هو الأبهی- ای مشتعل بنار محبت الله جان پاک...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (197) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 139

هو الابهی

ای مشتعل بنار محبت الله جان پاک باید که نثار سبیل الهی گردد و دل مقدس از آب و گل باید که قابل فیض رحمانی شود سنگ سیاه یاقوت رخشان نگردد و حجر و مدر لعل بدخشان نشود خزف در صدف نگردد و حصاة بی‌اعتبار گوهر آبدار نشود پس تو که پرتو از آفتاب حقیقت گرفتی مستحق موهبت بودی و روشنی از شمع عنایت یافتی پروانه محبت بودی طوبی لک و حسن مآب (ع ع)

منابع
محتویات