هو الله- ای منجذب جمال ابهی شکر کن خدا...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (214) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 148

هو الله

ای منجذب جمال ابهی شکر کن خدا را که مؤید بخدمتی گردیدی که برهان عبودیت حضرت کبریاست منشور عزت ابدیه است و فضل موفور حیات سرمدیه و اکلیل درخشنده موهبت الهیه هر چند الآن جلوه‌اش ظاهر و عیان نه ولی این نور محمود را بر اعصار و قرون تجلی ظهور و شهود و این موهبت را چنان لمعان و جلوه که چشمهای اهل فتور خیره و کور گردد و انی ادعو الله و ارجوه بکل ذل و انکسار ان یجعلنی شریکا لک فی هذا العمل المبرور و سهیما لک فی هذا السعی المشکور ان ربی لمعط عزیز غفور نظر بوعدی که بضجیع محترم نمودی رجای زیارت درگاه رب غفور داری ولی در سر کاری انجام ده بقسمیکه احتیاج بسرکاری نداشته باشد آنوقت بحسب وعد عمل نما احرام حرم بیمثال بر بند و عازم عتبه حضرت مقصود شو بکل فرح و سرور و انجذاب و حبور و خضوع و خشوع موفور با حرم محترم بیا و علیک البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات