هو الله- ای مؤمنان ای موقنان ایمان و ایقانتان...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (223) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 155

هو الله

ای مؤمنان ای موقنان ایمان و ایقانتان در آستان حضرت یزدان مانند مه تابان مشهود و عیان در آن درگاه مذکورید و مشهور و معلومید و مشهود لهذا مطمئن بفضل بی‌پایان حضرت رحمن باشید اگر خامه عبدالبهآء قاصر است این از کثرت مشغولیت متواتر است و الا قصور و فتور نمیشد از خدا میجویم که روز بروز بیشتر برافروزید و در درگاه حق مقربتر گردید و علیکم التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات