هو الله- ای نو جوان ربانی چه قدر رحمانی بودی...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (241) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 166

هو الله

ای نو جوان ربانی چه قدر رحمانی بودی که مستوجب فضل سبحانی شدی و مستحق توفیق صمدانی از وادی غفلت رهیدی و بساحل حقیقت رسیدی و از چشمه هدایت نوشیدی و بسوی کعبه مقصود دویدی ندای حق شنیدی و حول مطاف ملأ اعلی گردیدی و اکتساب فیوضات نامتناهیه نمودی و با رخی روشن از گلشن الهی رجوع بآن دیار نمودی پس نفوس را مژده ده و مشتاقانرا بشارت بخش که فیض ابدی و موهبت آسمانی در این عالم فانی و جهان باقی شامل احبای الهیست و نصیب بندگان آستان مقدس ربانی و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات