هو الله- ای نوگل ریاض محبت الله در هر دم...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (242) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 166

هو الله

ای نوگل ریاض محبت الله در هر دم در یاد و خاطری و فی الحقیقه بجان و دل در محضر حاضری دوری این جهان حکمی ندارد و الحمد لله نزدیکی جهان جان موجود و محقق پس همچو گمان منما که دوری و مهجور بل در انجمنی و حاضر حضور از لطف رب غفور امید است که روز بروز نزدیکتر گردی و از این فیض عظمی نصیب بیشتر بری (ع ع)

منابع
محتویات