هو الله- ای یاران عزیز عبدالبهآء باید دقت در نصوص الهیه ...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (256) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 176

هو الله

ای یاران عزیز عبدالبهآء باید دقت در نصوص الهیه کرد و احکام شریعت الله مجری داشت و از تأویل عرفاء و تشویش حکما احتراز و اجتناب نمود زیرا نفوس را منجمد و افسرده و کسل و لاابالی و پریشان و سرگردان نماید و عاقبت ملت الهیه ذلیل و حقیر و در انظار عمومی گروه فسقه و فجره محسوب دارد البته دوستان حقیقی جز تقوای الهی آرزو ندارند (ع ع)

منابع
محتویات