هو الله- ای یاران عبدالبهآء تجلی کلمة الله مانند ...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (274) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 190

هو الله

ای یاران عبدالبهآء تجلی کلمة الله مانند پرتو آفتابست که کون و امکانرا تسخیر نماید و جهان تاریک را روشن و منیر کند آنچه در هویت کائناتست از حیز کمون بحیز شهود آرد و آنچه در زمین خاک پنهان گشته انبات نماید از تراب پاک گل و ریاحین رویاند ولی از شوره زار جز خار و خس بیمقدار نروید پس حمد کنید خدا را که الحمد لله ارضی طیب و طاهر بودید که گل و ریاحین ایمان و ایقان انبات نمود این موهبت شایان هزار شکرانه است و این گلشن سزاوار هزار ترانه و علیکم البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات