هو الأبهی- ای یاران عزیز عبدالبهآء همواره منتظر...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (275) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 191

هو الابهی

ای یاران عزیز عبدالبهآء همواره منتظر ورود اخبار مسره شما هستم که روز بروز بنور هدایت روشنتر و ترقی بیشتر نمائید الطاف حضرت بهاءالله یمی است بی‌پایان نمی از آن حیات جاودان لهذا امواجش بر قلوب یاران متتابع میرسد و از آن امواج انبعاثات وجدانی و انجذابات روحانی حاصل و زمام از دست میرود و بی‌اختیار تضرع و ابتهال بملکوت الله میگردد پس تا توانید قلب را فارغ نمائید تا از اشراق شمس حقیقت هر دم پرتوی جدید یابید جمیع در قلب عبدالبهآء موجودید و هر دم بدرگاه احدیت توجه مینمایم و شما را موهبت کبری میطلبم (عبدالبهآء عباس)

منابع
محتویات